Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за 977 хил. лв. дивидент за 2009 година

• 1,633 млн.лв. печалба от дейността;
• 1,004 млн.лв. печалба за разпределение;
• 29,2  млн.лв. нетни приходи от продажби


София, 24 март 2010 г.


На проведеното на 24 Март 2010 г. Редовно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ взеха решение за разпределяне на  976 943,975 лв. от миналогодишната печалба като дивидент. Нетният финансов резултат на фонда за 2009 г. достигна 1,633 млн. лв., а печалбата за разпределение 1,004 млн. лв. От нея  97,35% ще бъдат разпределени под формата на дивидент в размер 1,75 стотинки на акция.
На събранието бяха одобрени и приети доклада на Съвета на директорите за дейността му през 2009 г., годишния финансов отчет за изтеклата финансова година, одиторския доклад, докладът на одитния комитет, както и този на Директора за връзки с инвеститорите. Акционерите гласуваха промяна в състава на одитния комитет на дружеството, като на мястото на Камен Димитров Димитров бе избрана Светла Димитрова Ангелова.
Към 31.12.2009 фондът е инвестирал 173 млн. лв. в 11 проекта от различни пазарни сегменти с  обща РЗП 380 хил.кв.м.
През изминалата година дружеството е приключило 111 договора за продажба на апартаменти в проектите „Санта Марина, гр. Созопол и „Св. Иван Рилски”, гр. Банско за общо 22,33 млн. лв. и сключи нови договори за 166 апартамента на стойност 33,6 млн. лв.

Показатели 2008 2009 %
 Приходи от продажба на апартаменти в лв. 22 331 000 35 361 000 -37%
 Приходи от дейността в лв. 29 919 000 42 983 000 -30%
 Разходи за дейността в лв. 28 286 000 29 239 000 -3%
 Печалба за годината в лв. 1 633 000 13 744 000 -88%
 Печалба за разпределение в лв. 1 003 538 7 765 246 -87%
Нетна стойност на активите в лв. (НСА)74 515 000 80 139 000 -7%
 НСА на една акция в лв. 1,33 1,44 -7,60%
 Печлба на акция в лв. 0,03 0,25 -88%

 Продажби 2009 2008 %
 Сключени договори за продажби в "Санта Марина", Созопол 161 183 -12%
 кв.м. 12 240 14 066 -13%
 лв./кв.м. без ДДС 2 248 2 846 -21%
    
 Приходи 2009 2008 %
 Брой отчетени апартаменти в "Санта Марина" и "Св. Иван Рилкси" 111 173 -36%
 кв.м. 8 865 13 326 -33%
 лв./кв.м. без ДДС 2 519 2 654 -5% „Инвестиционната програма през 2010 година ще бъде насочена изцяло към два от проектите на дружеството – „Санта Марина” в гр. Созопол и този в Паничище. Предвиждат се през текущата година в тях да бъдат инвестирани между 8 и 9 млн. лв.”, обяви пред акционерите Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.
***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти /без земеделска земя/ по статистика на КФН. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 66,9 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 330 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
Към края на 2009 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 11 проекта от различни пазарни сегмента. Общата РЗП е 380 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към 31.12.2009 г. са в размер на 173 млн. лв.
Компанията е носител на редица престижни награди, сред които  „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите
и „Най-добра IR електронна страница”на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България
В края на юни проектът на дружеството „Санта Марина”, гр. Созопол спечели наградата „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия. Това е поредното признание за ваканционното селище след приза „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006” и отличието за интернет страницата му „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал Албена 2008.
С годишна награда за 2009 година на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) в категорията най-добър четири звезден ваканционен хотел е отличен и проекта на дружеството Спа хотел „Св. Иван Рилски”, гр.Банско.
Изпълнителният директор на дружеството – Маню Моравенов е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно управление и е член на Българската Национална Комисия по Корпоративно Управление.–––––––––––––––––––––––-


За повече информация:


Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 81 99 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg


"ААА Комюникейшънс"
Тони Марков
0886 194 390
  e-mail: office@aaa-comm.bg