Финансов отчет на дружеството към 31.12.2009 г.

   На 01.02.2010 год в х3news е постъпил отчет към четвърто тримесечие на 2009 год. от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /6F3/. Финансовият отчет е наличен на уеб-сайта на БФБ-София.