Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ избраха нов член на съвета на директорите

   На 4 януари 2010 г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, на което бе гласувана промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. Акционерите освободиха Светослав Петров Солтариев от длъжност член на Съвета на директорите. На негово място Общото събрание избра като нов член Мариана Николаева Дойнова. Предстои вписване на промяната в търговския регистър.