Извънредно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ

   В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /6F3/, както следва:
   ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /6F3/, свиква ОСА на 04.01.2010 год. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 51Б при следния дневен ред:
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава като член на СД Светослав Солтариев и избира за нов член Мариана Дойнова за срок до изтичане на мандата на настоящия СД.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.01.2010 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
   Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.12.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 17.12.2009 год.


 


   Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството са качени в уеб страницата на Борсата на адрес:
http://download.bse-sofia.bg/prospekt/6F3-FairPlay%20Properties%20REIT-Sofia/
   Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството можете да откриете на адрес
http://www.x3news.com.