„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ реализира 494 хил. лв. печалба за първо тримесечие на 2009 година

Фондът отчете 4.182 млн. лв. приходи от дейността в междинния си отчет


София, 16  април 2009 г.


   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ реализира 494 хил. лв. нетна печалба през първото тримесечие на 2009 г. Приходите от дейността на дружеството са 4.182 млн. лв. От тях 83 % или 3.466 млн. лв. се формират от приключването на договори за продажбата на 13 апартамента от комплексите „Санта Марина” и „Св. Иван Рилски”. Приходите от наеми са съответно 689 хил. лв.
   Фондът сключи нови договори за продажба на 15 апартамента с обща стойност 3.2 млн. лв. в първите три месеца на годината. Компанията стартира 2009 г. с 5.2 млн. лв. постъпления по договори за продажба на апартаменти, а към края на март има 42 неприключени договора, които се очаква да генерират допълнителни приходи от 9.4 млн. лв. през следващия отчетен период на 2009 г.
   „През март отчетохме съществено нарастване на продажбите – 47% от новите договори са именно от последния месец на тримесечието. Ще имаме основателна причина да актуализираме в положителна посока прогнозите си за годишна печалба, които обявихме на ГОСА, в случай, че тази тенденция се запази и през следващото тримесечие,”, коментира Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.


***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (12,6% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за трето тримесечие на 2008 г.).
Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 66,8 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 270 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.За повече информация:


Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
81 99 121
s.yotinska@fpp.bg"ААА Комюникейшънс"


София 1142
Ул. „Граф Игнатиев” 53А, ет. 3
Тел.: 987 00 06, 987 02 43
e-mai: office@aaa-comm.bg