Акционерите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за 7.3 млн. лв. дивидент на годишно общо събрание

София, 25 март 2009 г.
   На проведеното на 25 Март 2009 г. Редовно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ взеха решение за разпределяне на 7 257 298,10 лв. от миналогодишната печалба като дивидент. Нетният финансов резултат на фонда за 2008 г. достигна 13.744 млн. лв., а печалбата му за разпределение надхвърля 7,765 млн. лв., като 93,5% от нея ще бъдат разпределени под формата на дивидент в размер 13 стотинки на акция. През изминалата година дружеството финализира 173 договора за продажба на апартаменти за общо 35.361 млн. лв. и сключи нови договори за 205 апартамента с обща стойност 44.5 млн. лв.
   Общото събрание овласти Съвета на директорите да закупи две офис сгради – „Хил тауър бизнес център” и „ФПИ – бизнес център”, в изпълнение на стратегията на дружеството за увеличаване на дела на инвестиционните имоти в портфейла, и постепенното му превръщане в класически АДСИЦ. Имотите са с отлична локация и напълно отдадени под наем с гарантирани договори, като цената им е съответно 17 млн. евро. и 10 млн. евро.
   „Очакваме включването в портфейла на сгради, които носят добър постоянен доход да повиши сериозно атрактивността на акциите на дружеството и да увеличи ликвидността им”, каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.
   Акционерите избраха първия одитен комитет с мандат 4 години, в който влиза един представител на миноритарните акционери. Това ще увеличи прозрачността и възможностите за контрол от страна на институционалните инвеститори.
   Компанията обяви първите си прогнози за настоящата година, които имат консервативен характер, предвид икономическата конюнктура. Според тях, дружеството очаква да реализира 2 млн. лв. печалба за разпределение през 2009 г.
***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (12,6% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за трето тримесечие на 2008 г.).
   Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 66,8 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 270 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.


За повече информация:


Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
81 99 121
s.yotinska@fpp.bg"ААА Комюникейшънс"


София 1142
Ул. „Граф Игнатиев” 53А, ет. 3
Тел.: 987 00 06, 987 02 43
e-mai: office@aaa-comm.bg