Годишно общо събрание на акционерите

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /6F3/, както следва:
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /6F3/ свиква ОСА на 25.03.2009 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 51Б, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
– Избор на регистриран одитор;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
– Промени в устава на дружеството;
– Избор на Одитен комитет;
– Вземане на решение за покриване на загуба от предходен период. Проект за решение: ОСА на Дружеството взема решение загубата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ за 2005 г. в размер на 24 363.64 лв., да бъде покрита с част от финансовия резултат на Дружеството за 2008 год.;
– Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОСА на дружеството разпределя брутен дивидент за 2008 г. в размер на 6 988 721,08 лв.;
– Приемане на мотивиран доклад на СД по реда на чл. 114а от ЗППЦК;
– Овластяване на Съвета на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ за извършване на сделки по реда на чл. 114. ал. 1 от ЗППЦК, и съгласно условията на приетия мотивиран доклад;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.04.2009 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.03.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.03.2009 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството са качени в уеб страницата на Борсата на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/6F3-FairPlay%20Properties%20REIT-Sofia/
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството можете да откриете и на адрес: http://www.x3news.com