Годишен финансов отчет за 2008г.

На 06.02.2009г.,Дружеството е предоставило на КФН и регулирания пазар годишен финансов отчет за 2008г.