„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ продаде апартаменти за 42.3 млн. лв. от началото на годината

Дружеството реализира 4.6 млн. лв. печалба за дивиденти към края на трето тримесечие
София, 21 октомври 2008 г.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ реализира близо 4.6 млн. лв. печалба за разпределение през първите 9 месеца на 2008 г. Това показват публикуваните днес отчети на дружеството за трето тримесечие на годината. От януари до сега, фондът сключи договори за продажба на 191 апартамента, на обща стойност 42.3 млн. лв. и с 15 160 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Сделките са за 13 апартамента повече спрямо същия период на 2007 г., а общата РЗП е с 15% по-голяма. Продажбите растат не само във в. с. „Санта Марина”, но и във в. с. „Св. Иван Рилски”, гр. Банско. В планинското селище са продадени двойно повече апартаменти, на по-високи цени от миналогодишните.
Нетните приходи от продажби са приблизително 22.8 млн. лв., а нетната печалба е над 4.5 млн. лв. Спрямо същия период на 2007 г., тези показатели отчитат по-ниски стойности, но това се дължи на специфичните нормативни изисквания, които забавят счетоводното признаване на приходите, а не на спад в темпа на продажби.
„За даден период, счетоводните резултати от продажби на имоти, които са в процес на изграждане, не се определят от новите сделки, а от цикъла на строителство. През първите 9 месеца на 2008 г., например са договорени за продажба повече апартаменти, отколкото за същия период на 2007 г., но за сметка на това, през третото тримесечие на миналата година се предлагаха само завършени апартаменти. Причините да продаваме повече апартаменти в сгради в по-ранен етап на строителство, се дължат на мащаба на Етап 3 от в. с. „Санта Марина” (размерът му надхвърля този на предходните два етапа взети заедно), а не на забавяне в темпа строителството. Позволявам си отново да поясня, че предварителните договори за продажба на апартаменти се признават за счетоводен приход след като приключат плащанията по тях и при напълно завършено строителство”, обясни Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.
Това са и причините фондът да актуализира прогнозираната годишна печалба за разпределение – очаква се тя да достигне 7 млн. лв. Към 30 септември 2008 г., „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ все още не е отчело като приход 104 вече сключени предварителни договори за продажба на апартаменти, които са в строеж или по които не са приключили плащанията. Тези договори гарантират допълнителни бъдещи приходи в размер 25.7 млн. лв. Съществена част от тази сума ще се прехвърли за 2009 г.


***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (12.3% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН към края на юни 2008 г.). Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 67% дял в капитала. Останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 16 договорни фонда, 4 инвестиционни дружества) и над 260 юридически и физически лица, дребни инвеститори.


За повече информация:


Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
81 99 121
s.yotinska@fpp.bg"ААА Комюникейшънс"


София 1142
Ул. „Граф Игнатиев” 53А, ет. 3
Тел.: 987 00 06, 987 02 43
e-mai: office@aaa-comm.bg