„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ продаде 47 нови апартамента за 1 месец

Дружеството преизпълни с 22% прогнозата си за продажби
София, 2 септември 2008 г.


   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ сключи през месец август нови договори за продажба на 47 апартамента за общо 14.2 млн. лв. без ДДС. Броят на реализираните от началото на годината апартаменти достигна 178, което е с 22% повече от заложеното в прогнозите.
   Стойността на продажбите от началото на годината е 40.3 млн. лв., а разгънатата застроена площ (РЗП) на апартаментите е общо 13 637 кв. м. Общо 4 453 кв. м е РЗП по договорите от август.
   Към момента дружеството си е гарантирало 12.2 млн. лв. нетна печалба от продажбите на 111 апартамента, която ще бъде отчетена при финализиране на сделките. „Част от нея ще увеличи тазгодишната печалба за разпределение, която към 30 юни 2008 г. беше 4.3 млн. лв., но значителен дял ще остане за следващата 2009 г., тъй като тогава ще завърши строителството на апартаментите и ще приключат плащанията по тях”, обясни изпълнителния директор на дружеството Маню Моравенов.


***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (13.09% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН към края на март 2008 г.). Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл”  АД с 67% дял в капитала. Останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 16 договорни фонда, 4 инвестиционни дружества) и над 260 юридически и физически лица лица, дребни инвеститори.