“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключи полугодието на 2008 г. с 4.30 млн. лв. печалба за дивиденти

Ръст от 30% в печалбата за разпределение спрямо същия период на миналата година отчете дружеството
София, 10 юли 2008 г.


   През първото полугодие на 2008 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ реализира 4.30 млн. лв. печалба за разпределение, с 1 млн. лв. повече от същия период за 2007 г. Според междинния отчет към 30 юни 2008 г. дружеството отчита приходи от продажба на апартаменти в размер на 17.787 млн. лв. и постъпления от 25.7 млн. лв.
   Печалбата на дружеството е формирана от приходите от 95 финализирани договора за продажба на апартаменти (в. с. „Санта Марина”– 93 апартамента, в. с. „ Св. Иван Рилски” – 2 апартамента).
   “Не всички продажби участват във формирането на тази печалба, а само тези по които плащанията са приключили” – коментира изпълнителния директор на дружеството Маню Моравенов. „Към края на юни „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ има неприключили допълнителни 49 продажби, които гарантират отчитането на още 11,3 млн.лв. приходи за 2008г.”
   Фондът постига 121% изпълнение на прогнозата за продажби на апартаменти във ваканционно селище „Санта Марина” към 30 юни 2008 г. Дружеството сключи нови договори за 132 апартамента (123 от в. с. „Санта Марина” и 9 от в. с. „Св. Иван Рилски), като по този начин увеличи двойно продажбите в „Св. Иван Рилски”, през второто спрямо първото тримесечие на годината, въпреки негативното развитие на пазара на имоти в Банско.***
 „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (10.4% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН към края на 2007 г.). Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл”  АД с 67% дял в капитала. Останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 16 договорни фонда, 4 инвестиционни дружества) и над 260 юридически и физически лица лица, дребни инвеститори.