ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ слючи договор за овърдрафт в размер на 1,5 млн. евро

На 14.05.2008 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ сключи договор за банков кредит при следните параметри:


• Вид на кредита:  овърдрафт;
• Сума  на договора: 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) евро;
• Краен срок на договора: Крайният срок за изплащане на всички задължения по кредита е 14.05.2010 г.


 Средствата по кредита ще бъдат използвани за оборотни средства.