“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ реализира 1.834 млн. лв. печалба за първото тримесечие на 2008 година

   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ реализира 1.834 млн. лв. нетна печалба през първото тримесечие на 2008 г. Приходите от продажба на апартаменти нарастват трикратно спрямо същия отчетен период на миналата година и възлизат на 6.737 млн. лв., става ясно от междинния отчет на дружеството към 31 март 2008 г.


   Общите приходи от дейността на фонда са 6.908 млн. лв., 98% от които (6.737 млн. лв.) се формират от приключени договори за продажбата на 36 апартамента (34 апартамента от в. с. „Санта Марина” и 2 от в. с. „ Св. Иван Рилски”). Дружеството отчита 148 хил. лв. приходи от наеми и 19 хил. лв. от мениджмънт. През първото тримесечие компанията е направила нови инвестиции на стойност 6.4 млн. лв. без ДДС.


   Към края на март „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ има 48 неприключили договори за продажба, които ще реализират допълнителна печалба от 4.348 млн. лв. през следващия отчетен период на 2008 г. Дружеството има и резервации за бъдеща продажба на други 43 апартамента на стойност 12.430 млн. лв. В периода януари – март са сключени нови договори на стойност 8.775 млн. лв., за продажба на 53 апартамента (50 от в. с. „Санта Марина” – Созопол и 3 от в. с. „Св. Ив. Рилски” – Банско) с обща РЗП 3 586 кв. м. Във фонда са постъпили 8.907 млн. лв. плащания по такива договори от началото на годината до 31 март.


   На 14 април „ФеърПлей Пропъртис” започна изплащане на дивидентите за 2007 г., в размер на 8 млн.лв., или 14.33 стотинки на акция, включително и за новите книжа от четвъртото по ред увеличение на капитала от 50 700 000 на 55 825 370 бр. акции. За цялата 2008 г. дружеството планира 42.46 млн. лв. приходи от продажби и 10.4 млн. лв. печалба за разпределение, при която дивидентът ще бъде 16 стотинки на акция.


***
   На 6 март т.г. успешно приключи подписката от четвъртото увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. В срока на подписката акционерите записаха 5 125 370 броя нови акции. На 8.04.2008 г. Търговският регистър при Агенцията по вписванията вписа увеличението на капитала на дружеството от 50 700 000 лева на 55 825 370 лева, разделен в същия брой акции.
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (14.59% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за трето тримесечие на 2007 г.). Съгласно информация от последният проспект на дружеството пазарната стойност на активите му към ноември надхвърля 170 млн. лв.
   Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл”  АД с 67% дял в капитала. Останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 15 договорни фонда, 4 инвестиционни дружества) и над 270 юридически и физически лица, дребни инвеститори.