Дружеството сключи окончателен договор за покупка на поземлени имоти в гр. София, район Студентски град

   Във връзка със сключен на 18.12.2007 г. от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ предварителен договор за покупка на поземлени имоти, на 11.04.2008 г. дружеството сключи окончателен договор в предвидената от закона нотариална форма за придобиването на урегулирани поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Студентски град” с обща площ – 8 667 кв.м. Придобитите урегулирани поземлени имоти са образувани след влизане в сила на План за регулация и застрояване на поземлени имоти с обща площ 11 433 кв.м.
   Стойността на сделката е 5 700 000 (пет милиона и седемстотин хиляди) евро без включен ДДС.