Съобщение от БФБ – София АД относно акционерите на Дружеството с право на дивидент

   На проведено ОСА от 25.03.2008 год., на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/, е взето решение за разпределяне на дивидент за 2007 год., в размер на 8 000 000 лв.;
   Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 08.04.2008 год.
   Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 04.04.2008 год.