“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласува разпределение на 8 млн. лв. дивидент на редовното си годишно общо събрание

Фондът ще инвестира над 70 млн. лв. през 2008 г.
София, 25 март 2008 г.На проведеното на 25 Март 2008 г. Редовно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ взеха решение за разпределяне на 8 млн. лв. от печалбата на дружеството като дивидент.
Общото събрание избра нов съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ в състав Маню Тодоров Моравенов, Ивайло Александров Панов и Светослав Петров Солтариев.
Акционерите приеха Мотивиран доклад на Съвета на директорите по реда на чл. 114а и овластиха управителния орган на фонда да сключва дългосрочни договори за наем на търговско-обслужващите сгради от ваканционен комплекс „Санта Марина” в гр. Созопол, хотел във ваканционно селище „Св.Иван Рилски” в гр. Банско и почивна база в Черноморец.
На събранието бяха одобрени и приети доклада на Съвета на директорите за дейността му през 2007 г., годишния финансов отчет за изтеклата финансова година, одиторския доклад, както и този на Директора за връзки с инвеститорите.
Годишните резултати за 2007г. отчитат, че „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е инвестирало над 96 млн. лв. без ДДС към 31.12.2007 г. и за последната година е сключило договори за продажби на стойност 34,5 млн. лв. без ДДС.
Приходите от продажби за 2007 г. възлизат на 43,30 млн. лв. без ДДС, а прогнозираните  такива, които компанията планира да постигне през 2008 г. ще възлязат на 42,46 млн. лв. От тях 98% ще бъдат реализирани от продажба на апартаменти, а 2% ще представляват наемите.


„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ очаква да постигне 10.4 млн. лв. печалба за разпределение за 2008 г. Дружеството обяви първите си прогнози за настоящата година, от които става ясно, че планира минимум 0.16 лв. дивидент на акция за тази година, или с 2 стотинки над този за 2007 г. За сравнение, печалбата му за разпределение от 2007 г. достигна 8.8 млн. лв., при предварителна прогноза за 8.2 млн. лв. 
Фондът ще направи инвестиции на стойност 73,6 млн. лв. през 2008 г. За придобиването на нови парцели се предвижда да бъдат изразходвани 42% от общите капиталовложения или 30,650 млн. лв., а останалите 58% ще бъдат насочени към строителство.
От началото на 2008 година „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ сключи нови договори за продажба на 51 апартамента на обща стойност 8 306 млн. лв. и с РЗП 3 390 кв. м.


***
На 6 март т.г. успешно приключи подписката от четвъртото увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. Капиталът на фонда ще бъде увеличен с 5 125 370 нови акции, с номинал 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой.
 „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (14.59% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за трето тримесечие на 2007 г.). Съгласно информация от последният проспект на дружеството пазарната стойност на активите му към ноември надхвърля 170 млн. лв.
Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 67 % дял в капитала.