“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ очаква 10.4 млн. лв. печалба за дивиденти от 2008 г.

Дружеството обяви първите си прогнози за годината


София, 20 март 2008 г.


„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ очаква да реализира 10.4 млн. лв. печалба за разпределение за 2008 г. Дружеството обяви първите си прогнози за настоящата година, от които става ясно, че планира минимум 0.16 лв. дивидент на акция за тази година, или с 2 стотинки над този за 2007 г. За сравнение, печалбата му за разпределение от 2007 г. достигна 8.8 млн. лв., при предварителна прогноза за 8.2 млн. лв.


Приходите от продажби, които компанията планира да постигне, възлизат на 42,46 млн. лв., като 98% ще бъдат реализирани от продажба на апартаменти, а 2% ще представляват наемите.


Фондът ще направи инвестиции на стойност 73,6 млн. лв. през 2008 г. За придобиването на нови парцели се предвижда да бъдат изразходвани 42% от общите капиталовложения или 30,650 млн. лв., а останалите 58% ще бъдат насочени към строителство.


От началото на 2008 година „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ сключи нови договори за продажба на 51 апартамента на обща стойност 8 306 млн. лв. и с РЗП 3 390 кв. м.


***
На 6 март т.г. успешно приключи подписката от четвъртото увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. Капиталът на фонда ще бъде увеличен с 5 125 370 нови акции, с номинал 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой.
 „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (14.59% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за трето тримесечие на 2007 г.). Съгласно информация от последният проспект на дружеството пазарната стойност на активите му към ноември надхвърля 170 млн. лв.
Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 67 % дял в капитала.