ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ договори имоти за 22,87 млн. лв. от Санта Марина

Дружеството се очертава като основния инвеститор при изграждането на селището


София, 3 октомври 2006 г.


„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (FPP) сключи два предварителни договора на обща стойност 22,87 млн. лв. за покупко-продажба, право на строеж и построяване на недвижими имоти във ваканционното селище „Санта Марина”, край Созопол.
На 29 септември 2006 г. АДСИЦ-ът сключи със „Санта Марина” АД сделка за закупуване на търговско-обслужващи помещения, сред които ресторант, лоби бар, басейн и други прилежащи пространства за близо 4.07 млн. лева без включен ДДС.
На 2 октомври 2006 г. дружеството подписа договор, по силата на който ще придобие апартаменти, ателиета и общи части с обща разгъната застроена площ от 18 хил. кв. м за сумата от 18,8 млн. лева без ДДС. Тази последна сделка е свързана със строежа на последващия етап от вилното селище. Комплексът се изгражда на три основни етапа, първият от които бе пуснат в експлоатация още това лято.


 „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ се очертава като основния инвеститор при изграждането на цялото селище, което по предварителни прогнози ще приключи в рамките на три години”, каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на дружеството.


Дружеството със специална инвестиционна цел приключи успешно третото си увеличение на капитала до 50,7 млн. лв. на 27 септември 2006 г. При него бяха записани 25 350 000 (двадесет и пет милиона триста и петдесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ-София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 71.67 % от капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (три пенсионни и три договорни фонда) и още няколко по-дребни инвеститора.