Дружеството представи два нови проекта пред Годишното общо събрание на акционерите си

В БФБ-София АД е постъпило прессъобщение от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ /FPP/, във връзка с проведено общо събрание акционерите на дружеството от 20.03.2007 год.:
– Промени в устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, с които се намалява максималния размер на разходите за управление от 15% на 6.5%. Акционерите одобриха и приеха доклада на Съвета на директорите, за дейността му през 2006 г., годишния финансов отчет за изтеклата финансова година, одиторския доклад, както и този на Директора за връзки с инвеститорите.
– Изпълнението на два нови проекта и развитие на третия етап от ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол ще започне „ФеърПлей Пропъртис” като част от интензивна инвестиционна програма на стойност минимум 70 млн. лв. за 2007 и 2008 г. Първият от новите проекти предвижда изграждането на ваканционни имоти с РЗП 8 700 кв. м. върху парцел от 7 900 кв. м. в землището на Созопол. В рамките на втория проект се предвижда да бъдат изградени търговски площи с РЗП 26 400 кв. м. върху 37 300 кв. м., намиращи се на входа на град Сандански. Ръководството на дружеството счита, че вероятния обем инвестиции през следващите две години ще достигне 100 млн. лв.
– Приходи от продажби и наеми в размер на 53.2 млн. лв. за 2007 и 60.6 млн. лв. за 2008 г. прогнозира „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. Очаква се те да генерират 11,8 млн. лв. печалба през 2007 г. и 16,5 млн. лв. през 2008 г. Дружеството възнамерява да разпредели по 0.21 лв. дивидент на акция за 2007 г. или общо 10.6 млн. лв., а за 2008 г. дивидентите да достигнат 0.30 лв. на акция или 14.9 млн. лв. общо.