Решения на ОСА.

На проведено ОСА от 06.03.2006 год., на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/, са взети следните решения:
– Избор на регистриран одитор;
– Промени в устава на дружеството.