Промени в устава на дружеството.

С Решение на СГС от 13.03.2006 год., са вписани следните промени по партидата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/:
– Промени в Устава на дружеството.