Счетоводни отчети.

На 28.03.2006 год. в БФБ-София АД е постъпил годишен одитиран отчет към 31.12.2005 год. от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/