Дата на първа котировка по нова емисия.

Във връзка с Решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 03/20.02.2006 год., относно регистрация на ценни книжа, определяме дата на първа котировка, както следва:
– Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ;
– ISIN код на емисията: BG1100042057;
– Борсов код на емисията: FPP;
– Пазар: “Неофициален пазар на акции”;
– Датата на първа котировка е 22.05.2006 год. /понеделник/