Промяна на инвестиционния посредник /промени в текста на съобщението за увеличаване на капитала.

Във връзка с решение на съвета на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/ от 23.05.2006 год. относно промяна на инвестиционния посредник упълномощен да обслужва предстоящото увеличение на капитала, текста на съобщението за увеличението на капитала се изменя, както следва:
Във връзка с решение на СД от 10.05.2006 год., относно увеличаване на капитала ФеърПлей  Пропъртиc АДСИЦ-София /FFP/, Ви уведомяваме за следното:
– брой акции преди увеличението:  650 000;
– броят акции, предложени за записване: 24 700 000;
– номинална стойност: 1.00 лв.;
– емисионна стойност: 1.00 лв.;
– присвоеният борсов код на издадените права: R3FFP;
– броят на издадените права: 650 000;
– съотношение между издадените права и новите акции – право/акции: 1/38;
– капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 10 000 000 броя акции;
– всяко лице може запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права умножен по 38;
– борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Сомони 2001 ООД;
– Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Обединена Българска Банка АД;
– Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след публикуване на съобщението в Държавен вестник и един централен ежедневник;
– Началния срок за прехвърляне на правата е втория работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародване на съобщението за публично предлагане в Държавен Вестник и публикуването му в един централен ежедневник, но не по-рано от изтичането на срока по чл 112б, ал. 2 от ЗППЦК;
– Конкретните дати за търговия на правата, записване на акции и аукциона по чл. 126б, ал. 7 ще бъдат посочени допълнително, след публикуване на съобщението за публично предлагане в Държавен Вестник и централен ежедневник.