Уведомление за дялово участие.

ФеърПлей Интернешънъл АД-София е придобило акции от капитала на:
– ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/
– Брой акции, обект на сделката: 150 000;
– Процент от капитала, обект на сделката: 23.08%;
– Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 71.66%;
– Участие в капитала чрез свързани лица: 14.62%;
– Общо участие в капитала след прехвърлянето: 86.28%;
– Дата на прехвърлянето в ЦД: 25.05.2006 год.