Увеличаване на капитала ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ.

Във връзка с публикация в ДВ бр. 44/30.05.2006 год. и публикация във в. Дневник бр. 103/30.05.2006 год. относно увеличаване на капитала ФеърПлей  Пропъртиc АДСИЦ–София /FРP/, Ви уведомяваме за следното:
– брой акции преди увеличението: 650 000;
– броят акции, предложени за записване: 24 700 000;
– номинална стойност: 1.00 лв.;
– емисионна стойност: 1.00 лв.;
– присвоеният борсов код на издадените права: R3FPP;
– броят на издадените права: 650 000;
– съотношение между издадените права и новите акции – право/акции: 1/38;
– капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 10 000 000 бр. акции;
– всяко лице може запише най-малко 38 нови акции и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права умножен по 38;
– борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Сомони 2001 ООД;
– Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Обединена Българска Банка АД;
– началната и крайната дата за прехвърляне на правата: 08.06.2006 год./23.06.2006 год.;
– начална дата за записване на акциите: 08.06.2006 год.;
– крайна дата за записване на акции от увеличението: 17.07.2006 год.;
– начална дата за търговия на правата на борсата: 08.06.2006 год.;
– крайна дата за търговия на правата на борсата: 21.06.2006 год.;
– дата на аукциона по чл. 112б, ал 7 от ЗППЦК: 30.06.2006 год.;
– Право да участват в увеличението на капитала имат лицата придобили акции най-късно 7 дни след публикуване на съобщението в Държавен вестник или към 06.06.2006 год.;
– Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да  участва в увеличението на капитала  е 02.06.2006 год.