Годишно общо събрание на акционерите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ.

На 06.06.2006 година в гр. София, бул. “Черни връх” №51Б, в заседателната зала на 2 /втори/ етаж, от 10.00 часа се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите (СД) на основание чл. 223 от Търговския закон с покана, обнародвана в “Държавен вестник”, бр.36 от 02.05.2006 година при следния дневен ред:
1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.
3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2005 г.
5. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2005 г.;
6. Избор на  регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет  на дружеството за 2006 г.;
7. Вземане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството ;
8. Вземане на решение за изменение и допълнение на устава на дружеството;
9. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността му през 2005 г.;
10. Изслушване и приемане от Общото събрание на  изготвения от СД доклад по чл. 114 ”а” от  ЗППЦК за необходимостта от овластяване на СД за извършване на сделките по чл. 114, ал. 1 от  ЗППЦК;
11. Овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
12. Определяне на начина на финансиране за извършване на сделките, за които е налице овластяване по предходната точка ;
13. Разни.