Дружеството сключи Договор със „Санта Марина” АД за покупко-продажба на недвижими имоти.

На 16.06.2006 г. Дружеството сключи Договор със „Санта Марина” АД за покупко-продажба на недвижими имоти /апартаменти и ателиета/ изградени в „груб строеж” със степен на завършеност 63 %, находящи се във Вилна сграда № 1,  № 3, № 7b, № 7с ,  № 7d, № 9, № 10а и № 11  в гр. Созопол.

Основните параметри по договора са както следва:

  • Придобитите апартаменти и ателиета са на стойност 1 940 452 (Един милион деветстотин и четиридесет хиляди четиристотин петдесет и два) лв. без ДДС  като сумата ще бъде изплатена до  16.08.2006 г.;
  • Всички предложени цени съответстват на изготвената от „Старт 999” ЕООД пазарна оценка на цитираните имоти към 19.05.2006г., поради което е спазена разпоредбата на чл. 114а, ал. 4 от  ЗППЦК и чл. 19 от ЗДСИЦ;