Промени в капитала на дружеството.

С Решение на СГС от 18.07.2006 год. са вписани следните промени по партидата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/:
– Увеличава капитала на дружеството от 650 000 лв. на 25 350 000 лв., чрез издаване на нови 24 700 000 броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лв. всяка една.