Решение на СД на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ за емитиране на корпоративни обезпечени облигации.

На проведено заседание (28.07.2006 .) на СД на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София е прието решение дружеството да емитира корпоративни обезпечени облигации. Общата номинална стойност на емисията е 4 000 000 евро, а
срочността и падежа на същата е 60 месеца след датата на издаване на облигациите. Емисията ще бъде безпечена с първа по ред ипотека на право на строеж за изграждане на хотел в гр. Банско и застраховка на финансовия риск. Лихвеният процент е плаващ в размер на 6-месечния EURIBOR + 4.00% годишно, но не по-малко от 6.75%, изчислен на годишна база, платим на 6 месечни купонни плащания.