Записана емисия корпоративни облигации.

В рамките на 14.08.2006 год. емисията корпоративни облигации на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София е записана успешно при следните параметри:
Обща номинална стойност: 4 000 000 евро;
Номинална стойност на 1 облигация: 1 000 евро;
Срок падеж: 60 месеца след датата на издаване на облигациите;
Обезпечение: първа по ред ипотека на право на строеж за изграждане на хотел в гр. Банско и застраховка на финансовия риск;
Лихвен процент: плаващ в размер на 6-месечния EURIBOR + 4.00% годишно, но не по-малко от 6.75%, изчислен на годишна база, платим на 6 месечни купонни плащания.