Регистрация на ЦК.

Във връзка  с подадено заявление на  Българска Фондова Борса АД – София
и Решение на КФН № 616-Е/09.08.2006 год. относно вписване на последваща
емисия ценни книжа, издадени от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/,
регистрира  последваща емисията на “Неофициален пазар на акции” както
следва:
– ISIN код на емисията: BG1100042057;
– Размер на емисията преди увеличението: 650 000 лева;
– Размер на увеличението: 24 700 000 лева;
– Размер на емисията след увеличението: 25 350 000 лева;
– Общ брой на акциите: 25 350 000 броя акции;
– Номинална стойност на една акция: 1.00 лев;
– На емисията е присвоен борсов код: FPP;
– Дата на въвеждане за търговия: 29.08.2006 год. /вторник/