Първо общото събрание на облигационерите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ.

На 11.09.2006 год. се проведе първото общото събрание на облигационерите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (емисия с ISIN код ВG 2100030068; дата на издаване 15.08.2006 год.; обща номинална стойност четири милиона евро), на което бе потвърден избора на ТБ Обединена Българска банка АД за довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК.
На 08.09.2006 год. е внесен за потвърждение в КФН проспект за вторично публично предлагане на цитираната облигационна емисия.