Решения от заседание на Съвета на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, проведено на 25.09.2006 год.

2006-09-28 – Съобщение от БФБ-София АД във връзка с приключило записване на акции от третото увеличение на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София. Общият брой на записаните ценни книжа на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София към 27.09.2006 год. е 25 350 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една. Сумата по набирателната сметка в ОББ АД към 27.09.2006 год. за увеличение на капитала на дружеството е 25 350 000 лв.