Приключи записването на акции от третото увеличение на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ.

2006-09-28 – Съобщение от БФБ-София АД във връзка с приключило
записване на акции от третото увеличение на капитала на ФеърПлей
Пропъртис АДСИЦ-София. Общият брой на записаните ценни книжа на
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София към 27.09.2006 год. е 25 350 000 броя
обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална
стойност 1 лев всяка една. Сумата по набирателната сметка в ОББ АД към
27.09.2006 год. за увеличение на капитала на дружеството е 25 350 000
лв.