Регистрация на емисия облигации на Неофициален пазар, на БФБ-София АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 26/26.10.2006 год., е взето следното решение:
На основание чл. 5, ал. 3, т. 3, във връзка с чл. 154 и чл. 60 от Правилника на Борсата, регистрира на “Неофициален пазар на облигации”, на БФБ-София АД, следната емисия облигации:
– Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ;
– ISIN код на емисията: BG2100030068;
– Размер на емисията: 4 000 000 Евро;
– Брой облигации: 4000 бр.;
– Номинална стойност на една облигация: 1000 Евро;
– Валута на издаване: Евро;
– Пазарна партида: един лот = 1 бр. облигации;
– Цената на въвежданите поръчки е в: Евро;
– Паричния сетълмент по сделката се извършва в български лева, по обменния курс на БНБ към датата на сключване на сделката.
– Вид облигации: Обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени;
– На емисията се присвоява борсов код: BFPP;
– Датата на въвеждане за търговия ще бъде обявена в Борсовия бюлетин допълнително;
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
– Емисията е първа по ред издадена от емитента;
– Номинален лихвен процент: 6-м EURIBOR + 4.00 %, но не по-малко от 6.75%;
– Дата на сключване: 15.08.2006 год.;
– Дата на падеж: 15.08.2011 год.;
– Погасяване на заема: еднократно на датата на падежа;
– Срочност: 60 месеца считано от датата на сключване на емисията;
– Период на лихвено плащане: 6 месечен с фиксирана дата на лихвените плащанията както следва:
15.02.2007 год.,
15.08.2007 год.,
15.02.2008 год.,
15.08.2008 год.,
15.02.2009 год.,
15.08.2009 год.,
15.02.2010 год.,
15.08.2010 год.,
15.02.2011 год.,
15.08.2011 год.,
* Право на лихвено плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по късно от 3 /три/ работни дни преди датата на лихвеното плащане, съответно 5 пет работни дни преди датата на последното лихвено плащане, което съвпада с датата на падеж на емисията.
* Емитентът има право да погасява предсрочно част или цялата главница.
Минималната стойност на предсрочното погасяване е в размер на 400 000 Евро. Правото за  предсрочно погасяване влиза в сила не по-рано от 4-тото лихвено плащане /включително/. При предсрочно изплащане на част или пълния размер на главницата, емитентът дължи на облигационерите допълнителна такса за предплащане в размер на 1% от размера на предспочно изплатената сума по главницата на облигационния заем.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
– Наименование на латиница: FairPlay Properties REIT;
– Седалище: гр.София, бул.Черни връх №51 Б;
– Булстат/ЕИК: 131457471;
– Адрес за кореспонденция: гр.София, бул.Черни връх №51 Б;
– Тел : (+359 2) 8199103;
– Факс: (+359 2) 9621322;
– e-mail: office@fpp.bg office@fpp.bg;
– Web адрес: www.fpp.bg;
– Представляващи: Маню Тодоров Моравенов – Изпълнителен директор;
– Лице за контакти: Снежанка Димитрова Йотинска;
– Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.