Регистрация на ЦК

Във връзка с подадено заявление на Българска Фондова Борса АД – София и Решение на КФН № 1047 – E/25.10.2006 год за вписване на последваща емисия ценни книжа, издадени от ФеърПлей  Пропъртиc АДСИЦ-София /FРP/, регистрира за вторична търговия на “Неофициален пазар”, “Пазар на акции”, последваща емисия акции на както следва:
– Емитент: ФеърПлей  Пропъртиc АДСИЦ;
– ISIN код на емисията: BG1100042057;
– Размер на емисията преди увеличението: 25 350 000 лева;
– Размер на увеличението: 25 350 000 лева;
– Размер на емисията след увеличението: 50 700 000 лева;
– Общ брой на акциите: 50 700 000 броя акции;
– Номинална стойност на една акция: 1.00 лев;
– На емисията е присвоен борсов код: FРP;
– Дата на въвеждане за търговия: 23.11.2006 год. /четвъртък/