Свикване на ОСА

На проведено заседание на Съвета на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/ от 31.01.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/ свиква ОСА на 20.03.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 51, при следния дневен ред:
-Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
-Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
-Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
-Избор на регистриран одитор;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
-Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождава като членове на Съвета на директорите Анна Петрова Захариева-председател, и Дора Иванова Цолова;
Избира за членове на Съвета на директорите Ивайло Александров Панов-председател, и Здравко Кирилов Иванов;
-Промени в устава на дружеството;
-Решение за разпределение на финансов резултат;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.04.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред;
-Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.03.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 02.03.2007 год.