Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

Във връзка с изискванията на чл. 148б от ЗППЦК а с настоящото Ви уведомяваме за постъпило уведомления за промяна в притежавано значително участие в емисия варанти с ISN BG9200002228, както следва:

  • участието на Марио Захариев е намаляло от 30,04 % на 19,07%;
  • участието на „ФеърПлей Интернешънъл“ АД се е увеличило от 10,05% на 28,04%.