Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

Уважаеми дами и господа,

във връзка с изискванията на чл. 148б от ЗППЦК с настоящото Ви уведомяваме за постъпило уведомление от Милена Захариева за промяна в притежавано от нея значително участие в емисия варанти с ISN BG9200002228, което на 13.12.2023 г. е намаляло от 10,02% на 8,10%.