Уведомление за промяна в дяловото участие във „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ на Марио Захариев и за придобито дялово участие от Милена Захариева, Катерина Захариева и Марина Захариева

FPP_uvedomlenie_14042022.2.pdf