Уведомление за промяна в дяловото участие на „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, „ФеърПлей Аграрен Фонд“ АД и Марио Захариев в капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК