Уведомление за приключване на подписка за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти

На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варанти от 07.10.2021 г. и решение на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ от 12.10.2021 г., за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез издаване на до 219 517 800 (двеста и деветнадесет милиона петстотин и седемнадесет хиляди и осемстотин) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение № 707-Е/06.10.2016 г. на Комисия за финансов надзор, Ви уведомявам, че подписка за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ приключи успешно на 16.11.2021 г.

Подписката стартира на 27.10.2021 г. и до приключването ѝ на 16.11.2021 г. се упражниха 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди) броя варанти или се записаха 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди) лева беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Обединена Българска Банка“ АД.

Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 707-Е/06.10.2016 г. и съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 19.102021 г. в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

Подписката приключи при следните резултати:

Дата на приключване – 16.11.2021 г.;

Общ брой неупражнени варанти – 219 517 800 броя;

Брой записани и платени акции – 3 400 000 броя;

Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Обединена Българска Банка“ АД – 3 400 000 лева;

Разходи по публичното предлагане:

-Възнаграждение на инвестиционния посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД – 2500 лева;

Общо разходи по упражняването на варантите – 2500 лева;

Емитентът и обслужващият инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при записването на акциите.

Райчо Дянков

Председател на СД и Изпълнителен директор

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ