ТР към Агенция по вписванията публикува Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162

До Комисия за финансов надзор

До Българска фондова борса АД

До Инвестиционната общност

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 19.10.2021 г. в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията по партидата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е публикувано Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162. Датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията поставя началото на публичното предлагане. Право да участват в увеличението на капитала на дружеството, като упражнят правата по варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 5 работни дни след 19.10.2021 г.

С уважение,

Райчо Дянков

Председател на СД и Изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ