Сключени договори за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и за ползване на съществуваща площадкова ВиК мрежа

На 22.04.2024 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в съответствие с овластяване от 19.04.2024 г. на Съвета на директорите съгласно чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК сключи договори по силата на който „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 учредява в полза на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ безвъзмездно и безсрочно право на прокарване през част от поземлен имот с идентификатор 67800.35.106, собственост на „Санта Марина“ АД, на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, включващо полагане на сградно водопроводно отклонение от площадков водопровод за захранване с чиста вода и сградно канално отклонение от площадкова канализация за отвеждане на отпадни води на обект „Апартаментен туристически комплекс с надземен паркинг и подземен паркинг – гаражи“.

Обектът ще бъде изграден в позелмен имот с идентификатор 67800.35.180, собственост на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Общата площ на цялата сервитутна зона е в размер на 20,20 кв.м.

„Санта Марина“ АД предоставя на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ безвъзмездно и безсрочно право за използване на съществуваща площадкова ВиК мрежа, изградена във ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол, представляваща собственост на „Санта Марина“ АД. Площадковата ВиК мрежа ще бъде използвана съгласно нейното предназначение и без тя да се променя съществено, с цел захранването с вода и отводняването на битово – фекални води на обект „Апартаментен туристически комплекс с надземен паркинг и подземен паркинг-гаражи“, предстоящ за изграждане в поземлен имот с идентификатор: 67800.35.180.