Решение на общото събрание на притежателите на варанти, издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, проведено на 07.10.2021

ДО КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Решение на общото събрание на притежателите на варанти, издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, насрочено за 07.10.2021 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на проведено на 07.10.2021 г. общо събрание на притежателите на варанти от емсиия с ISIN код BG9200001162, издадена от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, притежателите на варанти взеха решение за упражняване на правата по емисията.
С уважение: Райчо Дянков

Председател на СД и Изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ