Покана за ИОСА на „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ на 22.11.2021

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ
Уникален идентификационен код на събитието FPP22112021

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно Общото събрание на акционерите (ОСА) на 22.11.2021 г. от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор с „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469 за покупка на недвижим имот – офис сграда и второ (долно) ниво на подземен гараж, намиращи се в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А – Бизнес комплекс „Хил Тауър“, заедно с оборудване по опис.

2. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Райчо Николов Дянков, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Райчо Николов Дянков, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА за освобождаване от длъжност влиза в сила след издаване на одобрение от страна на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) на предложеният кандидат за член на Съвета на директорите на дружеството съгласно т. 3 от дневния ред на събранието.

3. Вземане на решение за избор на Кристина Димитрова Петрова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Кристина Димитрова Петрова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА влиза в сила от датата на решението за одобрение на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложеният за одобрение кандидат.

4. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на Кристина Димитрова Петрова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, в размер на 6525 лв.

5. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Кристина Димитрова Петрова.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в ОСА са на разположение на акционерите на адреса на управление на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б, както и на интернет страницата на дружеството: http://fpp.bg/, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на извънредно ОСА, като при поискване от акционер „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ предоставя материалите безплатно. Мястото на интернет страницата на дружеството на което могат да бъдат намерени документите свързани с общото събрание е http://fpp.bg/managment/231/corporate-managment/1/year/2021

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, от емисия с ISIN BG1100042057 към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на извънредно ОСА – 13.10.2021 г., е 45 645 400 (четиридесет и пет милиона шестстотин четиридесет и пет хиляди и четиристотин), като всяка една акция е с право на един глас в ОСА и дава право на акционера да гласува с един глас в ОСА. Общият брой гласове в ОСА е 45 645 400 (четиридесет и пет милиона шестстотин четиридесет и пет хиляди и четиристотин).

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за заседанието на ОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, свикано за 22.11.2021 г. е 08.11.2021 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 08.11.2021 г. имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, имат право след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, като на основание чл. 118, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 4 от ЗППЦК акционерите нямат право да предлагат различни решения по вече включените в дневния ред на точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, като за конкретното ОСА този срок е до 07.11.2021 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решенията по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали въпросите са свързани с дневния ред на заседанието.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници ще се извършва в деня на общото събрание от 9:30 ч. до 10:00 ч. (07:30 UTC – 08:00 UTC), на мястото на провеждане на ОСА.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: в случай на представителство на акционер в ОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, на основание чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, пълномощното за участие в общото събрание на акционерите следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ: http://fpp.bg/), документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица.

Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ: http://fpp.bg/).

При представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, съответно горепосочените документи според вида на акционера (физическо или юридическо лице).

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. (10:00 UTC), на работния ден, предхождащ деня на ОСА.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@fpp.bg.

Електронните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да бъде приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 08.12.2021 г. в 10:00 ч. (08:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

При липса на кворум на първата дата, на втората обявена дата – 08.12.2021 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ заседание на ОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е 24.11.2021 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Поканват се всички акционери да участват в ОСА лично или чрез писмено упълномощени техни представители.

За „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ: Райчо Дянков – Изпълнителен директор

Към материалите за ИОСА : http://www.fpp.bg/managment/231/corporate-managment