Основна информация за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228

Основна информация за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228

– Брой акции преди увеличението: 49 045 400;

– Борсов код на акциите: FPP;

– ISIN код на акциите: BG1100042057;

– Борсов код на издадените варанти: FPPV;

– ISIN код на издадените варанти: BG9200002228;

– Брой варанти, предложени за упражняване: 98 090 800;

– Брой неупражнени до момента варанти: 98 090 800;

– Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.;

– Емисионна стойност на акциите: 1.00 лв.

– Съотношение между издадените варанти и новите акции (варант/акции): 1/1;

– Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции;

– Начало на публичното предлагане: 02.09.2022 г.;

– Начало на подписката: 23.09.2022 г.;

– Край на подписката: 29.09.2022 г.;

– Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД;

– Банка, в която е открита набирателна сметка: „Обединена Българска Банка“ АД, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG08UBBS80025034589950;

– Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили варанти най-късно до 12.09.2022 г.

– Последната дата за сключване на сделки с варанти на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 08.09.2022 г.