BG Flag
EN Flag
Търсене
Корпоративното управление на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ се основава на следните основни  принципи:
  • Защита на правата на акционерите.
  • Равнопоставено третиране на всички акционери, независимо от размера на участието им в капитала на дружеството и националната им принадлежност.
  • Признаване правата на заинтересованите лица по закон.
  • Разкриване на информация за дружеството и прозрачност.
  • Отговорности на управителните органи.

  
През месец октомври 2007 г. в България бе приет Национален кодекс за корпоративно управление (НККУ).
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е подписало декларация, че приема НККУ и ще извършва дейността си в съответствие с разпоредбите му.
   Спазването на НККУ е на принципа „Спазвай или обяснявай”, което означава, че препоръките на НККУ се спазват и когато има отклонение от тях или неспазване, ръководството на дружеството обяснява причините за това.
   Отчетът „Спазвай или обяснявай” е неразделна част от Годишния финансов отчет на дружеството.
   В него е представена информация за прилагане на препоръките на НККУ в корпоративното управление на   “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.


Съгласно Устава на «ФеърПлей Пропъртис» АДСИЦ Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.


Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

Свикването се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър, като от обявяването й до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни.

Пълна информация за варантите от емисия с ISIN код BG9200001162 на   http://www.fpp.bg/managment/397/warrants