Покана за Общо събрание на притежателите на варанти на ФПП АДСИЦ на 10 юни 2021

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ ОТ ЕМИСИЯ, ИЗДАДЕНА ОТ
„ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

 Уникален
идентификационен код на събитието FPP10062021

 Съветът
на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК
131457471, със
седалище и адрес на управление в гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни
връх“ № 51Б, на основание одобрен с Решение № 707-Е/06.10.2016 г. на Комисията
за финансов надзор Проспект за публично предлагане на емисия варанти, издадени
от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ свиква общо събрание на притежателите на варанти
на 10.06.2021 г. от 10:00 ч. местно
време по седалището на дружеството (07:00 UTC), в гр. София, ул. „Шипка“ № 14,
хотел „Кристал Палас“, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия
варанти с ISIN код 
BG9200001162

Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема
решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код  BG9200001162.


Писмените
материали за събранието са на разположение на притежателите на варанти по
седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1407, район
Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. и ще
бъдат представени безплатно при поискване на лицата, които притежават варанти
от емисия ISIN код BG9200001162 или представляват по закон притежател на
варанти от посочената емисия. 

Поканата заедно с
писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на притежателите
на варанти, както и образецът на пълномощно за представляване на притежател на
варанти на събранието са на разположение на притежателите на варанти на адреса
на управление на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в гр. София 1407, район Лозенец,
бул. „Черни връх“ № 51Б, както и на интернет страницата на дружеството:
http://fpp.bg/, за времето от
обявяването на поканата на адрес
www.investor.bg до приключване на
общото събрание на притежателите на варанти. При поискване от притежател на
варанти „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ предоставя материалите безплатно. Мястото на
интернет страницата на дружеството, на което могат да бъдат намерени
документите свързани с общото събрание е
   http://fpp.bg/managment/397/warrants

Общият брой на
емитираните варанти е 232 017 800 броя. Всички притежатели на варанти
се канят да присъстват лично или чрез упълномощен представител на предстоящото
общо събрание на притежателите на варанти.

            Съгласно
т. 36. „Ред за упражняване на варантите/право на записване на базовия
инструмент“ от потвърдения с Решение № 707-Е/06.10.2016 г. на Комисията за
финансов надзор Проспект за публично предлагане на емисия варанти, издадени от
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, право да участват в общото събрание на
притежателите на варанти имат лицата, вписани в регистъра, воден от „Централен
депозитар“ АД като притежатели на варанти 7 дни преди датата на събранието на
притежателите на варанти, а именно за конкретното общо събрание на
притежателите на варанти, лицата вписани към 03.06.2021 г., съгласно списък,
представен от „Централен депозитар“ АД.

Събранието е
валидно и на него могат да се вземат решения, ако са представени ½ от
издадените и неупражнени варанти, а именно ако са представени не по-малко от
116 008 900 броя варанти.

 Регистрацията на
притежателите на варанти и на техните пълномощници ще се извършва в деня на
общото събрание от 9:30 ч. до 10:00 ч. местно време (06:30 UTC – 07:00 UTC), на
мястото на провеждане на общото събрание на притежателите на варанти.

За регистрация и
участие в общото събрание на притежателите на варанти физическите лица –
притежатели на варанти представят документ за самоличност.

Юридическите лица
– притежатели на варанти се легитимират с удостоверение за актуално състояние,
съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг
подобен документ за притежателите на варанти – чуждестранни юридически лица и
документ за самоличност на законния представител. 

Правила за
гласуване чрез пълномощник в общото събрание на притежателите на варанти: в
случай на представителство на притежател на варанти в общото събрание на
притежателите на варанти на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ,  пълномощното за участие следва да бъде
писмено, изрично и да отговаря на посочените в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК изисквания
за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите
на публично дружество. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът
на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че
пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощниците на
притежателите на варанти – юридически лица се легитимират с писмено изрично
пълномощно, издадено за това общо събрание на притежателите на варанти,
подписано саморъчно от законния представител на притежателя на варанти и
отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното
е приложен към материалите за общо събрание на притежателите на варанти на
хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на
„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ:
http://fpp.bg/), документ за
самоличност, удостоверение за актуално състояние, съответно актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за
притежатели на варанти – чуждестранни юридически лица.

Пълномощниците на
притежателите на варанти – физически лица се легитимират с представяне на
документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо
събрание на притежателите на варанти, подписано саморъчно от упълномощителя –
притежател на варанти и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК
(образец на пълномощното е приложен към материалите за общо събрание на хартиен
и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „ФеърПлей
Пропъртис“ АДСИЦ:
http://fpp.bg/).

При представителство
на притежател на варанти на дружеството от юридическо лице – пълномощник се
представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството –
пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на
съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното
общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, съответно
горепосочените документи според вида на притежателя на варанти (физическо или
юридическо лице).

Удостоверението за
търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото
събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран
превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото
законодателство. 

Всеки, който е
упълномощен да представлява притежател на варанти в общото събрание, следва да
уведоми за това „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и да представи на адреса на
управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се
осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. (09:00 UTC), на работния
ден, предхождащ деня на общото събрание на притежатели на варанти.

Преупълномощаването
с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение
на правилата на ЗППЦК, е нищожно. 

Ако бъдат представени
повече от едно пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК издадени от един и същ
притежател на варанти, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

„ФеърПлей
Пропъртис“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по
електронен път на следната електронна поща:
office@fpp.bg.

Електронните
съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис от
упълномощителя и към тях да бъде приложен електронен документ (електронен
образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен
подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство.

Гласуването чрез
кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „ФеърПлей Пропъртис“
АДСИЦ.

Гласуването чрез
електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание
на притежателите на варанти.

При липса на
кворум на първата обявена дата за общо събрание на притежателите на варанти,
общото събрание ще се проведе на 18.06.2021 г. в 10:00 ч. местно време (0
7:00
UTC), на същото място и при същия дневен ред.

При липса на
кворум на първата дата, на втората обявена дата – 1
8.06.2021
г. правото на глас в общото събрание на притежателите на варанти се упражнява
от лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на
„Централен депозитар“ АД 7 дни преди втората дата на общо събрание на
притежателите на варанти. Датата по предходното изречение при липса на кворум
за второ заседание на общо събрание на притежателите на варанти на „ФеърПлей
Интернешънъл“ АД е 11.06.2021 г. Само лицата, вписани като притежатели на
варанти в регистъра на „Централен депозитар“ АД на тази дата имат право да
участват и гласуват на общото събрание.

 Настоящата покана
за свикване на общо събрание на притежателите на варанти и писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание на притежателите на варанти, както и
образецът на пълномощно за представляване на притежател на варанти в общото събрание
на притежателите на варанти, са публикувани на страницата на „ФеърПлей
Пропъртис“ АДСИЦ –
http://fpp.bg/, на сайта на
Инвестор.БГ, както и са представени на Комисията за финансов надзор, на
„Централен депозитар“ АД и на „Българска фондова борса“ АД. 

                    


За „ФеърПлей
Пропъртис“ АДСИЦ:   

  ……../П/……………….. Райчо Дянков  – Изпълнителен директор